Rreth Fellowshipit

1037-title

Fellowshipi i Teach For Kosova është një program dyvjeçar për zhvillim në mësimdhënie dhe udhëheqje për të rinjtë kosovarë të shquar dhe të aftë për të realizuar potencialin e tyre profesional dhe udhëheqës gjatë punës në klasë. Mësuesit e Teach For Kosova do të vendosen në shkolla publike të cilat kanë mungesë të mjeteve esenciale për zhvillim të mësimit, dhe do të mbështeten për dy vjet me trajnime intensive për zhvillim të lidershipit.

​KUSH MUND TE BËHET FELLOW?

​Ne rekrutojmë dhe përzgjedhim të diplomuar të talentuar kosovarë, profesionistë të rinj dhe mësues ekzistues me prejardhje dhe fusha studimi të ndryshme për t'u bërë mësues tanë. Ne kërkojmë udhëheqës të rinj me mentalitet të përparuar dhe potencial të jashtëzakonshëm drejtuesish.

Fellows nuk kërkohet të kenë përvojë në mësimdhënie gjatë kohës që aplikojnë në Programin e Fellowshipit. Nëse përzgjidhen për Fellowship, Fellows do të trajnohen në programin tonë 6 javor të Trajnimit Intensiv në Institutin Veror për t'i përgatitur ata për klasët ku do të punojnë. Fellows do të ketë mbështetje të vazhdueshme gjatë gjithë programit dyvjeçar nga mentorët me përvojë, për t'u siguruar që ata të mund të udhëheqin klasat e tyre dhe të kenë një ndikim pozitiv te nxënësit e tyre.

SI MUND TË KEMI NDIKIM?

Roli që pjesëtarët e Teach For Kosova do të luajnë është vendimtar, meqë 42% e popullsisë së vendit është nën moshën 25 vjeç. Ndikimi që Fellows do të kenë gjatë shërbimit në klasë do të vazhdojë edhe kur ata të bëhen alumni sapo të përfundojnë programin.

Ndryshimtarë klasash: Mësimdhënie për ndryshim
Nëpërmjet mësimdhënies, Fellows kanë mundësinë unike për të ndryshuar të ardhmen e fëmijëve të Kosovës. Roli i mësuesit duhet të jetë një shembull për nxënësit e tyre, për t'i mbështetur ata në karrierën e tyre akademike, duke vendosur qëllime të guximshme dhe të matshme dhe duke bashkëpunuar me kolegët e tyre, prindërit, anëtarët e komunitetit dhe udhëheqësit për t'i arritur këto qëllime. Teach For Kosova do të mbështesë dhe trajnojë mësuesit në mënyrë që ata të mund të pajisin nxënësit e tyre me aftësitë akademike dhe karakteret e nevojshme për të patur sukses në shekullin e 21-të.

Një përvojë transformuese
Rruga udhëheqëse e një mësuesi në Teach For Kosova është ajo në të cilën ata do të ekspozohen dhe do të përballen me sfidat e botës reale, do të mësojnë nga këto përvoja për t'u bërë persona më të zhdërvjellët dhe do të zbulojnë pikat e forta të tyre - duke jetuar me vlerat themelore dhe duke marrë përgjegjësi për veten e tyre. Fellows do të zhvillojnë marrëdhënie kuptimplotë dhe shkathtësi të nevojshme për të qenë të suksesshëm për cilindo fushë që ata hyjnë pas përfundimit të Bursës.

Lidership dhe avokim afatgjatë
Teach For Kosova do të vazhdojë të mbështesë dhe të punojë me alumni për shumë kohë pas përfundimit të programit. Si alumni, ju do të nxitni përvojën tuaj nga Teach For Kosova që të bëheni liderë në arsim, qeverisje, inovacion, korporata dhe sektorë të tjerë. Ju do të vazhdoni të bëheni udhëheqës të një lëvizje për edukim dhe përsosmëri të barabartë për të gjithë, duke ndihmuar në nxitjen e përparimit social dhe ekonomik në Kosovë.

Share this Post: