Apliko Tani

Pse besoni se Teach For Kosova duhet të ju zgjedhë juve si Fellow? Cfarë ju shtyri të vendosni të aplikoni për Fellowship? Përgjigja juaj duhet të përfshijë si vijon:

• Çfarë ju motivoi të aplikoni për Fellowship? (Ju mund të përdorni përvojat personale për të shpjeguar motivimin tuaj.) (200 fjalë)
• Cfarë aftësish dhe/ose përvoje keni që mund të aplikohen në mësimdhënie në një mjedis klasor? (200 fjalë)

Karakteri përcaktohet si cilësi mendore dhe morale të dallueshme për një individ. Në Teach For Kosova, ne po kërkojmë individ me një grup të caktuar tiparesh që përputhen me organizatën tonë.

Cilat janë disa cilësi të karakterit (p.sh. Ndershmëria, entuziazmi, etj.) që besoni se posedoni? Si kontribuojnë këto cilësi në suksesin tuaj si një individ? Përgjigja juaj duhet të përfshijë si vijon (400 fjalë):

• 2-3 tipare të karakterit që posedoni
• Një shpjegim se çfarë do të thotë për ju secila karakteristikë
• Një shembull se si këto tipare kontribuojnë në suksesin tuaj si individ

Diversiteti përku zohet si "përfshirje e llojeve të ndryshme të njerëzve (si njerëz të racave ose kulturave të ndryshme) në një grup ose organizatë."

Cili është perceptimi juaj për diversitetin në arsim? Si do ta përfshini perceptimin tuaj të diversitetit në punën tuaj të përditshme? Përgjigja juaj duhet të përfshijë si vijon (400 fjalë):

• Si e kuptoni dhe përku zoni diversitetin?
• Një shpjegim se si do ta përfshini perceptimin tuaj të diversitetit në punën tuaj

Ne jemi në kërkim të kandidatëve që demonstrojnë gatishmëri dhe aftësi për të udhëhequr, frymëzuar dhe motivuar të tjerët, dhe që ekzekutojnë detyra dhe plane komplekse në mënyrë efektive.

Nëse zgjidheni si bursist (fellow), si do t’i drejtonit dhe frymëzonit studentët të realizojnë potencialin e tyre të plotë brenda dhe jashtë klasës? Përgjigja juaj duhet të përfshijë si vijon (400 fjalë):

• Një shpjegim se si do t’i frymëzonit dhe motivonit nxënësit në klasën tuaj për të realizuar potencialin e tyre të plotë
• Pse besoni se kjo qasje do të ishte efektive

Ne jemi në kërkim të individeve që kërkojnë rritje personale dhe profesionale, kuptojnë vizionin e Teach For Kosova dhe që tregojne pasion për të kontribuar në realizimin e vizionit tonë.

Çfarë prisni të për toni nga anëtarësimi në Teach For Kosova? Përgjigja juaj duhet të përfshijë si vijon (600 fjalë):

• Nëse jeni zgjedhur si bashkëpunëtor, çfarë prisni të për toni gjatë angazhimit dy vjeçar me Teach For Kosova në nivel personal dhe profesional?
• Ku e shihni veten brenda 5 vitesh dhe si do t'ju ndihmojë pjesëmarrja në programin e Teach For Kosova për të realizuar ambiciet tuaja?

NESE NUK PRANONI EMAIL KONFIRMUES PAS DOREZIMIT TE APLIKIMIT, JU LUTEM SHIKONI EDHE FOLDERIN JUNK/SPAM NE EMAIL.