Announcements

Announcements

REQUEST FOR OFFER: Food for Summer Institute

REQUEST FOR OFFER: RFQ No. XKX-000216-2023-002/A3.4 – Food for Summer Institute … NGO Teach for Kosova invites interested and qualified suppliers to participate in the tender for…

Announcements

REQUEST FOR OFFER: RFQ No. XKX-000216-2023-002/11 - Lodging for fellows (accommodation for 8 persons)

REQUEST FOR OFFER: RFQ No. XKX-000216-2023-002/11 - Lodging for fellows (accommodation for 8 persons) NGO Teach for Kosova invites interested and qualified suppliers to…

Announcements

Expert on Climate Education

About the project: Teach For Kosova (TK) through this project aims to catalyze climate education in Kosova by addressing key challenges in curriculum integration, teacher…

Announcements

Hiring: Grants Manager

Grants Manager … Department: Development … Reports to: Executive Director … Job type: Full-time … Location: Prishtina, Kosova … Job Description: About the Role: The Grants Manager…

Announcements

Orari i Infosesioneve

Ky është orari i sesioneve informuese ku mund të njiheni dhe të kuptoni më shumë për mundësitë që ofron program i Fellowshipit të Teach For Kosova. Nëse keni pasion për arsimin…

Announcements

Thirrje për aplikime për bursë për përfundimin e arsimit të mesëm

Këshilli Danez për Refugjatë (DRC)hapi një thirrje për aplikime për bursa për të rinjtë dhe të rejat nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë për përfundimin e…

Announcements

Konkurs: Asistent/e për Projekte

Teach For Kosova është një organizatë jo-profitabile e cila punon që të siguroj që të gjithë nxënësit në Kosovë pa dallime, të kenë qasje në një arsimim cilësor. Në kuadër të…

Announcements

Shtyhet afati aplikim për për dhënien e bursave

Për shkak të interesimit të madh për aplikim Teach for Kosova njfoton që është shtyer afati për aplikim për dhënien e bursave në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rriturve, të…

Announcements

Thirrje për aplikim për dhënien e bursave për shkolla të mesme

Thirrje p ë r aplikim p ë r dhënien e bursave n ë kuadër t ë projektit “Fuqizimi i të rriturve, të rinjve dhe fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian përmes edukimit”…

Announcements

Thirrje për aplikim për dhënien e bursave për studentë

Thirrje pë r aplikim p ë r dhënien e bursave n ë kuadër t ë projektit “Fuqizimi i të rriturve, të rinjve dhe fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian përmes edukimit” i…